Кафедра ІУС
Логтип

 Аспірантура зі спеціальностей

 

05.13.06 – Інформаційні технології;
05.27.06 – Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

 

  При кафедрі ІУС діє аспірантура та спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
  Підготовка аспірантів та докторантів здійснюється як за рахунок державного
фінансування, так і на контрактних умовах. Термін підготовки у докторантурі до 2 років, в очній аспірантурі  (денна, вечірня) до 4 років. Згідно з діючим законодавством особам, які зараховуються до аспірантури, за будь-якою формою підготовки, надається відстрочка від призову до збройних сил на весь термін підготовки.

 

  Аспірантура зі спеціальностей:

05.13.06 – Інформаційні технології;
05.27.06 – Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

05.13.06 - Інформаційні технології

I. Формула спеціальності

Спеціальність охоплює теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби створення та використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності; розроблення критеріїв оцінювання та методів забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій і систем, а також принципів оптимізації та моделей і методів прийняття рішень за умов невизначеності при створенні автоматизованих систем різноманітногопризначення; дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій і розроблення теоретичних і прикладних засад побудови та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування,  переробки, збереження інформації та систем управління.

II. Напрями досліджень

– Розроблення наукових і методологічних основ створення та застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації й управління;
– Розроблення інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних
інформаційних і функціональних моделей об’єктів і процесів, що автоматизуються;
– Розроблення моделей і методів автоматизації виконання функцій і завдань
виробничого й організаційного управління у звичайних і багаторівневих структурах на основі створення та використання нових інформаційних технологій;
– Дослідження та побудова інформаційних технологій для розроблення та впровадження
баз і сховищ даних,  баз знань і систем комп’ютерної підтримки рішень в автоматизованих системах і мережах;
– Створення інформаційних технологій з метою дослідження, розроблення та
впровадження комунікаційних протоколів та інструментальних засобів для побудови універсальних і спеціалізованих комп’ютерних систем і мереж, зокрема системи комп’ютеризації освіти;
– Розроблення теоретичних і прикладних основ побудови інформаційних технологій для
автоматизації функціональних завдань керування, аналізу й оцінювання ефективності автоматизованих систем переробки інформації й управління;
– Створення інформаційних технологій для системного аналізу, дослідження,
розроблення архітектури та методів побудови багаторівневих, територіально розосереджених комп’ютерних систем і мереж із розподіленими базами даних і знань, зокрема комерційного призначення;
– Побудова інформаційних технологій для ефективного розроблення програмного
забезпечення комп’ютерних мереж і систем розподіленої обробки даних;
– Створення інформаційних технологій для розроблення моделей і методів контролю,
класифікації, кодування та забезпечення достовірності інформації, а також для математичного моделювання похибок у трактах обміну даними в інформаційних телекомунікаційних мережах;
– Моделювання предметних галузей інформаційних систем (аналітичне, імітаційне,
інфологічне, об’єктно-орієнтоване тощо) на підґрунті створення та застосування відповідних інформаційних технологій;
– Розроблення інформаційно-пошукових і експертних систем обробки інформації для
прийняття рішень,  а також знання орієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризику та невизначеності як інтелектуальних інформаційних технологій;
– Розроблення інформаційних технологій для побудови та впровадження: 
автоматизованих систем технічного діагностування, геоінформаційних систем різного призначення та комп’ютерних систем електронного бізнесу;
– Створення інформаційних технологій для розроблення моделей,  методів та
інструментальних засобів автоматизації інформаційно-пошукових і телекомунікаційних систем, мереж і засобів інформаційного забезпечення бібліотек, музеїв і архівів (електронні каталоги, автоматизовані робочі місця,  комп’ютерна бібліографія, системи автоматизованого імпорту документів тощо);
– Розроблення та дослідження моделей і методів оцінювання якості та підвищення
надійності, функціональної безпеки та живучості інформаційних та інформаційно-управляючих систем, а також інформаційних технологій для створення гарантоздатних автоматизованих систем переробки інформації й управління критичного застосування;
– Дослідження, розроблення та впровадження Інтернет-технологій для побудови
сервіс-орієнтованих систем, а також для організації та реалізації систем розподіленої обробки інформації.

III. Галузі наук, з яких присуджуються наукові ступені:
Технічні науки

 

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

05.27.06 – Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.

 

I. Формула спеціальності:

Зміст спеціальності – розроблення наукових основ технології промислового виробництва:
– приладів електронної техніки,
– електронних елементів для генерації, прийому, перетворення, обробки
електромагнітних чи акустичних сигналів довільного діапазону, обробки чи перетворення оптичних зображень,
– електродних елементів для вимірювання, контролю фізичних параметрів речовин чи
систем,
– електронних  елементів для перетворення параметрів фізичних систем,
– напівпровідникових, п’єзоелектричних, піроелектричних, сегнетоелектричних,
діелектричних матеріалів, які використовуються у виробництві електронної техніки,
– обладнання, що призначене для промислового виробництва приладів, елементів,
матеріалів електронної техніки чи виробництва приладів для вимірювання характеристик, параметрів електронної техніки.

II. Напрямки досліджень:

1. Розроблення нового обладнання для промислового виробництва приладів електронної техніки, приладів контролю (вимірювання) параметрів електронної техніки.
2. Розроблення нових технологічних процесів для промислового виробництва  приладів 
електронної  техніки, приладів контролю (вимірювання) параметрів електронної техніки.
3. Нові технологічні процеси й апаратура для промислового виробництва елементів
функціональної електроніки (транзисторів, мікросхем, збірок, фотоелементів, п’єзоперетворювачів, термоелементів, сенсорних елементів).
4. Нові технологічні процеси й апаратура для промислового вирощування
напівпровідникових, п’єзоелектричних, піроелектричних, сегнетоелектричних, діелектричних матеріалів, які використовуються у виробництві електронної техніки.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
Технічні науки.

Для вступу до аспірантури документи подаються строком від 1 серпня до 20 серпня у відділ аспірантури Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

 

Контактна інформація:
к. т. н., старший викладач кафедри інформаційно-управляючих систем

Рилова Наталя Вікторівна, моб. +38 (068) 439-12-05.